[website ontwerp] [website maken] []
[]
[RobasBouw]
[RobasBouw - Producten]
[RobasBouw - Offerte]
[RobasBouw - Projecten]
[RobasBouw - Advies]
[RobasBouw - Contact]

PRIVACYREGLEMENT
ROBAS BOUW B.V.

Bovendijk 32-F

2295 RZ  Kwintsheul

0174-293365

K.v.K. 27234380

_______________________________________________________________________________________________________________________Inhoud

  

Inleiding

3

Deel 1

4

Gegevens van opdrachtgevers

4

Categorieen van persoonsgegevens

4

Doeleinden

4

Bewaartermijn

4

Gegevens van leveranciers van goederen en diensten aan Robas Bouw B.V.

5

Categorieën van persoonsgegevens

5

Doeleinden

5

Grondslag

5

Bewaartermijn

5

Gegevens van onderaannemers

6

Categorieën van persoonsgegevens

6

Doeleinden

6

Grondslag

6

Bewaartermijn

6

Gegevens van medewerkers van Robas Bouw. B.V.

6

Gegevens van sollicitanten

7

Categorieën van persoonsgegevens

7

Doeleinden

7

Grondslag

7

Bewaartermijn

7

Deel 2

8

Beveiliging

8

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

8

Uw rechten

8

Klachten – waar kunt u terecht met klachten

9

Waar vindt u dit privacyreglement

9

Inwerkingtreding van het privacyreglement

9

 

 

 

 or Robas Bouw B.V. worden verwerkt.

nblz 2

_______________________________________________________________________________________________________________________


Inleiding


Dit privacyreglement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Robas Bouw B.V. in het kader van onze dienstverlening. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens.


Robas Bouw B.V. is een aannemingsbedrijf wat werk uitvoert in opdracht van klanten en zich niet bezig houdt met het opslaan van persoonsgegevens als hoofddoel. Wij vragen u alleen de gegevens die het werk vereist en die communicatie met u mogelijk maakt. Daarbij kan het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan derde, denk daarbij aan onderaannemers en leveranciers.

In deze privacyverklaring gaan wij u uitleggen welke gegevens wij bewaren, deze staan in groepen verdeeld en zullen wij stuk voor stuk behandelen.

 

Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die wij verwerken en houden ons daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent onder andere dat Robas Bouw B.V.:

- U op begrijpelijke en transparante wijze informeert over hoe en voor welke doeleinden de    persoonsgegevens worden verwerkt.

- Persoonsgegevens alleen voor welbepaalde doeleinden verwerkt en de gegevensverwerking baseert op één van de in de AVG genoemde grondslagen.

- Passende beveiligingsmaatregelen treft om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en diefstal.

- U informeert over uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door Robas Bouw B.V. worden verwerkt.
blz 3

_______________________________________________________________________________________________________________________


Deel 1


Gegevens van opdrachtgeversCategorieën van persoonsgegevens

Als u bij Robas Bouw een aanvraag doet voor een offerte met de mogelijkheid tot het uitvoeren van verbouw werkzaamheden, verwerkt Robas Bouw B.V. de volgende persoonsgegevens van u:

  

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Banknummer


Doeleinden

Bovengenoemde persoonsgegevens worden verwerkt om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, waaronder:

 • Op locatie uitvoeren van onze werkzaamheden.
 • Het kunnen opnemen van contact met u voor het maken van afspraken.
 • De betaling te kunnen verwerken.


Grondslag

Robas Bouw B.V. verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is om de overeenkomst met  opdrachtgevers te kunnen uitvoeren.


Bewaartermijn

De persoonsgegevens of gegevensdragers waarop persoonsgegevens staan, die wij nodig hebben om als organisatie aan onze wettelijke administratieplicht te voldoen, zoals facturen, bewaren wij gedurende de geldende wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.blz 4

_______________________________________________________________________________________________________________________


Gegevens van leveranciers van goederen en diensten aan Robas Bouw B.V.


Categorieën van persoonsgegevens

Indien Robas Bouw B.V. een zakelijke relatie aangaat met een leverancier die aan Robas Bouw B.V. goederen en/of diensten levert ten behoeve van de bedrijfsvoering van Robas Bouw B.V., kunnen daarbij de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Functie
 • Zakelijk adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Kamer van Koophandel
 • Btw-nummer
 • Banknummer


Doeleinden

Robas Bouw B.V. verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  

 • Het verwerken van facturen.
 • Het onderhouden van het zakelijk netwerk van Robas Bouw B.V.
 • Het verwerken van de bankbetalingen.


Grondslag

Robas Bouw B.V. verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is om overeenkomsten met leveranciers te kunnen uitvoeren.


Bewaartermijn

De persoonsgegevens of gegevensdragers waarop persoonsgegevens staan, die wij nodig hebben om als organisatie aan onze wettelijke administratieplicht te voldoen, zoals facturen, bewaren wij gedurende de geldende wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.blz 5

_______________________________________________________________________________________________________________________


Gegevens van onderaannemers.


Categorieën van persoonsgegevens

Indien Robas Bouw B.V. een zakelijke relatie aangaat met een onderaannemer die diensten levert ten behoeve van de bedrijfsvoering van Robas Bouw B.V., kunnen daarbij de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Functie
 • Zakelijk adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Kamer van Koophandel
 • Btw-nummer
 • Banknummer


Doeleinden

Robas Bouw B.V. verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  

 • Het verwerken van facturen.
 • Het onderhouden van het zakelijk netwerk van Robas Bouw B.V.
 • Het verwerken van de bankbetalingen.


Grondslag

Robas Bouw B.V. verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is om overeenkomsten met onderaannemers te kunnen uitvoeren.


Bewaartermijn

De persoonsgegevens of gegevensdragers waarop persoonsgegevens staan, die wij nodig hebben om als organisatie aan onze wettelijke administratieplicht te voldoen, zoals facturen, bewaren wij gedurende de geldende wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.Gegevens van Medewerkers van Robas Bouw B.V.


Wij verwerken persoonsgegevens van onze medewerkers. De verwerking van deze gegevens laten we buiten beschouwing in dit privacyreglement. Op het moment van indiensttreding leggen wij aan onze medewerkers uit hoe wij omgaan met hun persoonsgegevens.blz 6

_______________________________________________________________________________________________________________________Gegevens van sollicitanten


Categorieën van persoonsgegevens

Als u bij Robas Bouw B.V. solliciteert, kan Robas Bouw B.V. de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Leeftijd
 • Opleiding


Doeleinden

Bovengenoemde persoonsgegevens worden verwerkt om de procedure van sollicitaties goed te laten verlopen, waaronder:

  

 • Kunnen opnemen van contact met u voor het maken van een afspraak of het geven van een terugkoppeling.
 • Het kunnen beoordelen van uw profiel voor de functie waarvoor u heeft gesolliciteerd.


Grondslag

Indien u bij ons solliciteert, heeft Robas Bouw B.V. een gerechtvaardigd belang om bovengenoemde persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om de sollicitatieprocedure goed te laten verlopen.


Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zullen vier weken nadat de vacature is vervuld worden verwijderd, tenzij u toestemming geeft om uw persoonsgegevens langer te bewaren.blz 7

_______________________________________________________________________________________________________________________Deel 2


Beveiliging


Een adequate beveiliging van uw persoonsgegevens is zeer belangrijk. Robas Bouw B.V.  treft alle redelijke en passende technische en organisatorische maatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens veilig te stellen. Wij verwerken uw persoonsgegevens binnen Nederland. Persoonsgegevens wordt niet doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’).


Als er ondanks de getroffen beveiligingsmaatregelen toch een beveiligingsincident plaatsvindt, zullen wij maatregelen treffen om de gevolgen voor uw privacy zoveel mogelijk te beperken. Indien een dergelijk incident kan worden aangemerkt als een data-lek, zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en, indien nodig, bij de betrokkene(n) op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.


Verstrekking van persoonsgegevens aan derden


Persoonsgegevens die door Robas Bouw B.V. als verwerkingsverantwoordelijke op basis van een eigen wettelijke grondslag worden verwerkt, worden alleen aan derden verstrekt indien strikt noodzakelijk voor de opdracht. U moet denken aan de leveranciers en onderaannemers die goederen en/of diensten bij u levert.


KPN Clouddiensten maakt elke dag een back-up van onze computergegevens. De gegevens worden versleuteld en opgeslagen in de Cloud. Robas Bouw heeft met KPN Clouddiensten een verwerkingsovereenkomst afgesloten.


D-Hosting verwerkt voor ons geen persoonsgegevens, maar is een dienst die wij gebruiken voor onze website. Het zou kunnen gebeuren, dat bij een hulpvraag van Robas Bouw, er in het  computer- systeem meegekeken moet worden.  Daarbij zou het kunnen dat de privacygegevens worden gezien. Om deze reden hebben wij een verwerkingsovereenkomst afgesloten met D-Hosting.


Uw rechten


U heeft het recht om ons schriftelijk te verzoeken om:

- Inzage in uw persoonsgegevens. U kunt ons vragen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Indien dat het geval is, leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke wijze wij dit doen en voor welke doeleinden. U kunt ons tevens verzoeken om een kopie van de persoonsgegevens die wij van u verwerken;

- Rectificatie van uw persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist of onvolledig zijn, kunt ons verzoeken om uw gegevens aan te vullen of te wijzigen;

- Wissen van uw persoonsgegevens. U kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te wissen. Wij zullen uw gegevens na ontvangst van een verzoek daartoe zonder onredelijke vertraging wissen indien:

o de gegevens niet langer meer nodig zijn voor het doel waarvoor wij ze hebben verwerkt;

o u ons niet langer toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verwerken;

o u bezwaar maakt tegen de verwerking van de persoonsgegevens en er is geen reden waarom wij de gegevens nog langer mogen verwerken.


blz 8

_______________________________________________________________________________________________________________________o de persoonsgegevens door ons niet verwerkt hadden mogen worden (‘onrechtmatige verwerking’);

o de wet ons verplicht om de persoonsgegevens te wissen.

- Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. In sommige gevallen wenst u mogelijk een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ons in dat geval verzoeken om de gegevensverwerking te beperken. Wij zullen voldoen aan een dergelijk verzoek in de volgende gevallen:

o U bent van mening dat de gegevens die wij over u verwerken onjuist zijn. Totdat de gegevens zijn gecontroleerd en eventueel zijn aangepast of aangevuld, zullen wij deze persoonsgegevens niet gebruiken;

o Wij hadden de persoonsgegevens niet mogen verwerken, maar u wilt niet dat wij uw persoonsgegevens (volledig) wissen.

o Wij hebben uw persoonsgegevens niet meer nodig, maar u wilt nog gebruik kunnen maken van deze gegevens voor instellen van een claim of het starten van een juridische procedure;


Klachten – waar kun je terecht met klachten


Indien u van mening bent dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens niet worden gerespecteerd, kunt u uw klacht aan ons kenbaar maken via het e-mailadres info@robasbouw.nl of via telefoonnummer 0174-293365.


Waar vindt u dit privacyreglement?


Het reglement is in te zien via de website www.robasbouw.nl.

 

Inwerkingtreding van het privacyreglement


Wij behouden ons het recht voor om dit privacyreglement te wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om dit Privacyreglement geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.


Dit Privacyreglement is voor het laatst bijgewerkt op 2 juli 2018.
blz 9

_______________________________________________________________________________________________________________________


  

 VERBOUW                                  PROJECTEN                                 ADVIES

ROBAS BOUW bv

Privacyregelement